Přihlásit

Oborový seminář 4 a semestrální stáž

V rámci oborového semináře 4 (OS4) v zimním semestru budou studenti formou přednášek a exkurzí seznámeni s návrhy témat pro semestrální stáž. Studenti mají prostor pro komunikaci s institucí nabízející stáž. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání formulářů obsahujících jasný a konkrétní plán stáže včetně předpokládaných výsledků, odsouhlasených garantem FM i garantem z instituce.

Předmět Semestrální stáž (SS) v letním semestru představuje institucionální rámec pro vykonání výzkumné stáže. Cílem stáže je umožnit studentům při řešení konkrétního výzkumného nebo vývojového problému získat zkušenosti z praxe a zároveň kontakt s potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Předpokladem uzavření dohody je oboustranná výhodnost stáže pro FM TUL i instituci. Stáž má minimální délku čtyři měsíce a je realizována ve firmě, výzkumné instituci, nebo na zahraniční VŠ. Stáž má konkrétní zadání garantované jak ze strany FM, tak instituce. Student během stáže v dané instituci pracuje v rozsahu plného úvazku. Výstupem stáže a podmínkou pro zápočet je závěrečná zpráva odsouhlasená garantem instituce i garantem FM.

 

Postup, dokumenty a termíny při přípravě, průběhu a ukončení stáže

Září-říjen: Student se účastní semináře OS4, kde je seznámen s nabídkami stáží.

Listopad: Student si zvolí rámcové téma stáže a instituci, domluví se individuálně s garantem FM a institucí formou osobního či telefonického pohovoru, v případě zahraniční stáže lze i elektronicky. V této fázi má instituce možnost kandidáta o stáž odmítnout. V součinnosti garanta FM, garanta instituce a studenta je naplánován přesný plán stáže včetně termínu nástupu a ukončení, a vyplněny požadované formuláře.

Listopad - prosinec:

A. Stáž v české firmě nebo V&V instituci
Student dodá garantovi AVI (Petr Šidlof) vyplněné dokumenty:

Stáž v zahraničí podporovaná z programu Erasmus+ traineeship
Je třeba postupovat co nejrychleji. Čím později dojde k odevzdání LA, tím nižší je šance, že se podaří zajistit financování stáže z programu Erasmus+.

 • Student v součinnosti s garantem FM a garantem zahraniční instituce vyplní dokument Learning agreement for traineeship (LA) (ke stažení na stránkách Erasmus+ TUL)
 • LA podepsaný zahraniční institucí odevzdá Petru Šidlofovi společně se jménem a podpisem garanta FM
 • Pokud je LA ze strany TUL schválena, student vyřídí s Erasmus office TUL účastnickou smlouvu a další požadované dokumenty

Stáž v zahraničí podporovaná jiným finančním zdrojem než Erasmus+
Student v součinnosti s garantem FM a garantem zahraniční instituce vyplní dokument Internship agreement a odešle jej garantovi AVI k odsouhlasení
Další postup individuálně dle požadavků financujícího programu

Prosinec - Leden: Na posledním semináři OS4 prezentuje student téma, pracoviště a plán své stáže. Na základě dodaných dokumentů obdrží zápočet za předmět OS4.

Únor - červen: Realizace stáží (minimální délka 4 měsíce, v případě oboustranného zájmu je možné stáž prodloužit až do září)

Červen / září: Na zvláštním semináři studenti prezentují průběh a výsledky svých stáží v rozsahu cca 30 min. Student obdrží zápočet na základě následujících tří výstupů:

 • závěrečná zpráva 
  rozsah dle požadavků garanta instituce cca 20-60 stran
 • hodnocení stáže
  ze strany garanta instituce i garanta FM vyplněných a podepsaných v průvodním listu, Learning agreement nebo Internship agreement
 • dokument s PR údaji 
  5-10 řádků popisujících srozumitelným jazykem průběh stáže + 1-5 fotografií ze stáže, ideálně i se stážistou. Může být v budoucnu (se souhlasem autora) použito na webových stránkách, případně propagačních materiálech AVI

Všechny tyto tři dokumenty prosím ve vytištěné (svázané) formě na prezentaci a elektronicky (docx, pdf, scan) mailem.

 

Zodpovědnosti

Garant stáže FM: První komunikace s institucí, návrh tématu stáže

Garant instituce: Vyřízení smlouvy o spolupráci (případně dalších smluvních dokumentů) za instituci

Garant stáže FM + garant instituce: Odborná úroveň stáže, zajištění sociálních podmínek pro studenta v místě stáže alespoň srovnatelných s podmínkami pro studium na TUL, vedení studenta v průběhu stáže a řešení případných problémů, závěrečné hodnocení studenta

Student: Komunikace s institucí, dodání nutných formulářů a dokumentů, zodpovědná realizace stáže, závěrečná zpráva a PR report

Garant AVI (Petr Šidlof): Schválení návrhu stáže a závěrečné zprávy, vyřízení smluvních dokumentů za FM / TUL, koordinace Erasmus+ traineeship, zápočty

 

Poznámky

 • Nevyžadují-li okolnosti jinak, formuláře postačují v elektronické formě s oskenovanými podpisy. Smlouvy je nutné vést i v papírové formě s originály podpisů.
 • Garant FM musí mít pracovní smlouvu na FM. Garant instituce musí mít pracovní smlouvu na instituci poskytující stáž. V případě osoby mající smlouvy na FM i v instituci může být garantem za obě strany jedna osoba (v případě, že je schopna dostát všem výše uvedeným zodpovědnostem).
 • Téma semestrální stáže v optimálním případě vyústí v téma diplomové práce. Garant FM a garant instituce jsou v tomto případě zřejmí kandidáti na vedoucího, respektive konzultanta diplomové práce. Ve druhém ročníku NMS lze samozřejmě zvolit i zcela nové téma DP a jiného školitele, student v tomto případě ovšem začíná od nuly a zpracovat kvalitní DP takto vyžaduje silně zvýšené nasazení.

 

Organizace OS4 - ZS 2018 (čt 10:40-12:10, A4)

Týden Datum Program  
1 20.9. Úvodní hodina - organizace stáží, plán OS4 (Šidlof) A4
2 27.9. Nabídka stáží OLTM (Vít Lédl) A4
3 4.10. Nabídka stáží OLTM (Vít Lédl) A4
4 11.10. Nabídka stáží PSFT (Šidlof - individuálně), ANM (Hrůza - individuálně)  
5-6 18.-25.10. Individuální domluva stážista - garant FM - garant instituce, osobní návštěvy stážistů na pracovištích  
7 1.11. Kontrola stavu přípravy stáží (Šidlof) A4
8-9 8.11.-22.11. Vyřizování dokumentů - průvodní listy, smlouvy (individuálně)  
10 29.11. Kontrola stavu přípravy stáží (Šidlof) A4
11-12 6.12. Rezerva  
13 13.12. Prezentace stáží, zápočty (Šidlof) A4
14 20.12. Rezerva  
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav