Přihlásit

Semestrální stáž

V rámci Semináře ke stáži (SKS) v zimním semestru budou studenti formou přednášek a exkurzí seznámeni s návrhy témat pro semestrální stáž. Studenti mají prostor pro komunikaci s institucí nabízející stáž. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání formulářů obsahujících jasný a konkrétní plán stáže včetně předpokládaných výsledků, odsouhlasených garantem FM i garantem z instituce.

Předmět Semestrální stáž (SS) v letním semestru představuje institucionální rámec pro vykonání výzkumné stáže. Cílem stáže je umožnit studentům při řešení konkrétního výzkumného nebo vývojového problému získat zkušenosti z praxe a zároveň kontakt s potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Předpokladem uzavření dohody je oboustranná výhodnost stáže pro FM TUL i instituci. Stáž má minimální délku čtyři měsíce a je realizována ve firmě, výzkumné instituci, nebo na zahraniční VŠ. Stáž má konkrétní zadání garantované jak ze strany FM, tak instituce. Nebráni-li tomu zvláštní okolnosti (např Covid-19), student by měl být během stáže fyzicky přítomen na instituci 40 hodin týdně. Výstupem stáže a podmínkou pro zápočet je závěrečná zpráva odsouhlasená garantem instituce i garantem FM.

 

Postup, dokumenty a termíny při přípravě, průběhu a ukončení stáže

Září-říjen: Student se účastní semináře SKS, kde je seznámen s nabídkami stáží.

Říjen-listopad: Student si zvolí rámcové téma stáže a instituci, domluví se individuálně s garantem FM a institucí formou osobního či telefonického pohovoru, v případě zahraniční stáže lze i elektronicky. V této fázi má instituce možnost kandidáta o stáž odmítnout. 

Listopad - prosinec: V součinnosti garanta FM, garanta instituce a studenta je naplánován přesný plán stáže včetně termínu nástupu a ukončení, a vyplněny požadované formuláře.

A. Stáž v české firmě nebo V&V instituci
Student dodá následující vyplněné dokumenty:

B. Stáž v zahraničí podporovaná z programu Erasmus+ traineeship
Je třeba postupovat co nejrychleji. Čím později dojde k odevzdání LA, tím nižší je šance, že se podaří zajistit financování stáže z programu Erasmus+.

 • Student v součinnosti s garantem FM a garantem zahraniční instituce vyplní dokument Learning agreement for traineeship (LA) (ke stažení na stránkách Erasmus+ TUL)
 • LA podepsaný zahraniční institucí odevzdá Petru Šidlofovi společně se jménem a podpisem garanta FM
 • Pokud je LA ze strany TUL schválena, student vyřídí s Erasmus office TUL účastnickou smlouvu a další požadované dokumenty

C. Stáž v zahraničí podporovaná jiným finančním zdrojem než Erasmus+
Student v součinnosti s garantem FM a garantem zahraniční instituce vyplní dokument Internship agreement a odešle jej garantovi AVI k odsouhlasení
Další postup individuálně dle požadavků financujícího programu

Prosinec - Leden: Na posledním semináři OS4 prezentuje student téma, pracoviště a plán své stáže. Na základě dodaných dokumentů obdrží zápočet za předmět OS4.

Únor - červen: Realizace stáží (minimální délka 4 měsíce, v případě oboustranného zájmu je možné stáž prodloužit až do září)

Červen / září: Na zvláštním semináři studenti prezentují průběh a výsledky svých stáží v rozsahu cca 30 min. Student obdrží zápočet na základě následujících tří výstupů:

 • závěrečná zpráva 
  rozsah dle požadavků garanta instituce cca 20-60 stran
 • hodnocení stáže
  ze strany garanta instituce i garanta FM vyplněných a podepsaných v průvodním listu, Learning agreement nebo Internship agreement
 • dokument s PR údaji 
  5-10 řádků popisujících průběh, zážitky, dojmy a zajímavosti ze stáže + 1-5 fotografií ze stáže, ideálně i se stážistou. Může být v budoucnu (se souhlasem autora) použito na webových stránkách, případně propagačních materiálech AVI. Pište srozumitelným neformálním jazykem a stylem, jaký byste použili na osobních webových stránkách nebo sociálních sítích

Všechny tyto tři dokumenty prosím poslat elektronicky (docx, pdf, scan) mailem nejpozději týden před závěrečným seminářem.

 

Zodpovědnosti

Garant stáže FM: První komunikace s institucí, návrh tématu stáže. Posouzení odborné úrovně stáže. Řešení případných problémů v průběhu stáže. Závěrečné zhodnocení zprávy ze stáže.

Garant instituce: Vyřízení smlouvy o spolupráci (případně dalších smluvních dokumentů) za instituci. Zajištění pracovních podmínek pro studenta v místě stáže, vedení studenta v průběhu stáže. Závěrečné hodnocení studenta. 

Student: Komunikace s institucí, dodání nutných formulářů a dokumentů, zodpovědná realizace stáže, závěrečná zpráva a PR report

Garant AVI (Petr Šidlof): Schválení návrhu stáže a závěrečné zprávy, vyřízení smluvních dokumentů za FM / TUL, koordinace Erasmus+ traineeship, zápočty

 

Poznámky

 • Nevyžadují-li okolnosti jinak, formuláře postačují v elektronické formě s oskenovanými podpisy. Smlouvy je nutné vést i v papírové formě s originály podpisů.
 • Garant FM musí mít pracovní smlouvu na FM. Garant instituce musí mít pracovní smlouvu na instituci poskytující stáž. V případě osoby mající smlouvy na FM i v instituci může být garantem za obě strany jedna osoba (v případě, že je schopna dostát všem výše uvedeným zodpovědnostem).
 • Téma semestrální stáže v optimálním případě vyústí v téma diplomové práce. Garant FM a garant instituce jsou v tomto případě zřejmí kandidáti na vedoucího, respektive konzultanta diplomové práce. Ve druhém ročníku NMS lze samozřejmě zvolit i zcela nové téma DP a jiného školitele, student v tomto případě ovšem začíná od nuly a zpracovat kvalitní DP takto vyžaduje silně zvýšené nasazení.

 

Organizace SKS - ZS 2022 (čt 10:40 - 12:10, C221)

Týden Datum Program  
1 29.9. Volno (vyučující mimo ČR)  
2 6.10. Úvodní hodina - organizace stáží, plán SKS. Nabídka stáží PSFT (P. Šidlof)  
3 13.10. Nabídka stáží OLTM (V. Lédl ) (zatím v jednání, bude potvrzeno)  
4 20.10. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi  
5 27.10. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi  
6 3.11. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi  
7 10.11. Kontrola stavu a domluva dalšího postupu  
8 17.11. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi  
9 24.11. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi  
10 1.12.  Kontrola stavu a domluva dalšího postupu. K tomuto datu by bylo záhodno mít vyplněné průvodní listy  
11 8.12. Volno - osobní jednání mezi uchazeči o stáž a institucemi   
12 15.12.  Prezentace návrhu stáží, zápočty  
13 22.1. Volno   
       
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav