Přihlásit

Bakalářské studijní programy

Standardní doba studia je 3 roky.
Forma studia pro všechny studijní programy je pouze prezenční (pro ak. rok 2019/20 se výuka s kombinovanou formou studia neotvírá).
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.
Přijati budou uchazeči, kteří v písemných testech získali celkem alespoň 50 bodů z 200 možných (za každý předmět 100 bodů).

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému studijnímu programu, kteří z obou výše uvedených předepsaných předmětů přijímací zkoušky mají po celou dobu studia z každého z uvedené dvojice předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně (započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.

Na všechny bakalářské programy také mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří úspěšně složí výběrovou maturitní zkoušku Matematika+ s výsledkem hodnocení "Prospěch" za 3 a lépe (dle protokolu "Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+"). Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Další důležité informace:

Termín podání přihlášek: pro 1. kolo je 30. března 2019, pro 2. kolo 23. července 2019.

Termín přijímací zkoušky: 4. a 5. června 2019 a pro 2. kolo 13. srpna 2019.

Elektronická přihláška pro všechny obory bakalářských studijních programů je dostupná na http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/elektronicka-prihlaska .

Ukázkové příklady a požadavky na testy:

matematika
 1. matematika ˆ 11.5.2018

informatika
 1. informatika ˆ 11.5.2018

chemie
 1. chemie ˆ 11.5.2018

fyzika
 1. fyzika ˆ 11.5.2018

 

Administrativní poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč

Uchazeč spolu s přihláškou zašle potvrzenou kopii převodního příkazu peněžním ústavem.
Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede obor studia, do kterého chce být zařazen plus případný náhradní obor, a platí POUZE JEDEN ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK!
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo kopiemi příslušných vysvědčení.
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 379).

Přihlášky zasílejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav