Přihlásit

Bakalářské studijní programy

Standardní doba studia je 3 roky.
Pro ak. rok 2020/21 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě získaného počtu budů.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému studijnímu programu, kteří z obou výše uvedených předepsaných předmětů přijímací zkoušky mají po celou dobu studia (resp. za poslední 4 roky studia u víceletých gymnázií) z každého z uvedené dvojice předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně (započítá se pololetní hodnocení závěrečného roku studia a závěrečné roční hodnocení předchozích tří ročníků), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.

Na všechny bakalářské programy také mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří úspěšně složí výběrovou maturitní zkoušku Matematika+ s výsledkem hodnocení "Prospěch" za 3 a lépe (dle protokolu "Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+"). Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Další důležité informace:

Termín podání přihlášek: pro 1. kolo je 31. března 2020, pro 2. kolo 23. července 2020.

Termín přijímací zkoušky: 3. a 4. června 2020 a pro 2. kolo 12. srpna 2020.

Elektronická přihláška pro všechny obory bakalářských studijních programů je dostupná na http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/elektronicka-prihlaska .

Ukázkové příklady a požadavky na testy:

matematika
 1. matematika ˆ 11.5.2018

informatika
 1. informatika ˆ 11.5.2018

chemie
 1. chemie ˆ 11.5.2018

fyzika
 1. fyzika ˆ 11.5.2018

 

Administrativní poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč

Uchazeč spolu s přihláškou zašle potvrzenou kopii převodního příkazu peněžním ústavem.
Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede obor studia, do kterého chce být zařazen plus případný náhradní obor, a platí POUZE JEDEN ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK!
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo kopiemi příslušných vysvědčení.
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 379). Specifický symbol bude vygenerován po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav