Přihlásit

Přijímací řízení (Doktorské studium)

Přijímání ke studiu ve studijním programu upravují § 48 až 50 a čl. 4 Statutu TUL. Přijetí do doktorského studijního programu je podmíněno řádným ukončením studia v magisterském studijním programu podle zákona o vysokých školách č. 111/1998. (Absolventi vysokých škol mimo Českou republiku musí požádat o uznání jejich předchozího vzdělání v ČR. Přijatí uchazeči musí předložit osvědčení o uznání - nostrifikační doložku - nejpozději při zápisu do studia.) Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, které se koná zpravidla v únoru a červnu (může se konat i v jiný, děkanem stanovený, termín).

Termín podání přihlášek: Přihlášky podávejte do xx. xx. 2024

Termín přijímacího řízení do SP:

 • DSP EE
 • DSP AVI
 • DSP TK

Ke studiu je možné se přihlásit průběžně během celého roku, přihlášky jsou přijímány dvakrát ročně (zpravidla v únoru a červnu). Bližší informace poskytne studijní oddělení (viz kontakty).

Přihláška ke studiu:

Přihláška se vyplňuje výhradně elektronicky, prostřednictvím portálu STAG [http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/elektronicka-prihlaska]. Po vyplnění je třeba ji vytisknout, podepsat a doručit spolu s následujícími dokumenty na adresu Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 (viz též kontakty).

Nedílnou součásti přihlášky jsou následující dokumenty (vytištěné a podepsané originály/scany):

 • Doklady o dosaženém magisterském vzdělání (ověřená kopie diplomu, kopie dodatku k diplomu, ev. dalších certifikátů);
 • Strukturovaný životopis (včetně adresy a kontaktních údajů), s uvedením publikací uchazeče;
 • Seznam odborných publikací ev. odborných vědecko-výzkumných aktivit nebo stáží;
 • Abstrakt disertační práce v rozsahu 1-2 stránky. Abstrakt musí obsahovat nástin budoucí dizertační práce (téma, otevřené problémy k řešení, možné přístupy k řešení). Tuto část je vhodné připravit s budoucím školitelem;
 • Po domluvě s budoucím školitelem je nutné vyplnit údaje do přihlášky - téma, pracoviště a jméno školitele;
 • Potvrzení o uhrazení administrativního poplatku (600 Kč pro všechny studijní obory v českém jazyce) na účet TUL;
 • Uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání a jejich nostrifikaci, doložení nostrifikace lze odložit do datumu nástupu do studia;
 • Kopie zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce; toto potvrzení není vyžadováno pokud anglický jazyk je oficiálním jazykem země původu uchazeče nebo předchozí vzdělání absolvoval ve studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce;
 • Kopie zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce.

Formuláře:

Přijímací pohovor:

Přijímací komise (jmenovaná děkanem ad-hoc, nebo trvale) spolu s potenciálním školitelem posoudí listinné podklady (viz výše) a stanoví, zda je nutné vyzvat uchazeče k ústnímu pohovoru. Od ústního pohovoru může být v odůvodněných případech upuštěno.

V rámci ústního pohovoru přijímací komise posuzuje kompetence uchazeče pro vybraný studijní program. Ústní pohovor trvá 15 - 30 minut a v jeho rámci musí uchazeč prokázat zejména svou motivaci. Dále mohou být posuzovány znalosti z oblastí souvisejících s plánovaným zaměřením studia. Současně je posuzována komunikační schopnost v angličtině (pro studijní programy v českém a anglickém jazyce) a češtině (pro zahraniční uchazeče, kteří žádají o studijní programy realizované v českém jazyce).

Pohovor může být podle uvážení přijímací komise veden také prostřednictvím videokonference, zejména v případě zahraničních uchazečů.

Doporučení přijímací komise je předáno děkanovi, který rozhodne o přijetí / nepřijetí uchazeče.

Nástup:

Uchazeč obdrží písemné rozhodnutí o přijetí, včetně data zápisu do studia v případě přijetí. Nástup doktorandů do studia se uskuteční podle dohody se školitelem, a v případě zahraničních studentů je nutno do data zápisu do studia předložit doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikace).

Základní informace

Základní přehled doktorských studijních programů naleznete na:

Přihlášku do doktorského studijního programu naleznete na:

http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/elektronicka-prihlaska

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav