Přihlásit

Navazující magisterské studijní programy

Brožurka "Informace o přijímacím řízení pro AR 2023/2024"
Zde

Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Podmínkou přijetí ke studiu je doložení kopie dokladu o úspěšném ukončení bakalářského nebo nenavazujícího magisterského studia.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Náležitosti přihlášky:
Uchazeč na přihlášce uvede studijní program, do kterého chce být zařazen (lze uvést více programů v pořadí požadované preference, platí se pouze jeden poplatek za přihlášku).
Dále je uchazeč povinen bez zbytečného odkladu dodat na studijní oddělení úřední ověření diplomu bakaláře a dodatku k diplomu, nejpozději však 14 kalendářních dní před termínem zápisu.

Způsob hodnocení po absolvování přijímacích zkoušek:
Výsledky přijímací zkoušky – písemný test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu programu. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě získaného počtu bodů.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
Na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia může být uchazeč přijat bez přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně.

Bez přijímací zkoušky budou pro ak. rok 2023/24 přijati také uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí pro rok 2022/23, ale nazapsali se ke studiu z důvodu, že včas nezískali vízum pro pobyt v ČR.


Další důležité informace:
Termín podání přihlášek: pro 1. kolo 30. 4. 2023.
Termín podání přihlášek: pro 2. kolo 20. 7. 2023.
Termín přijímacího testu: 8. 8. 2023.

Přihláška se podává pouze lektronicky, instrukce k vyplnění e-přihlášky naleznete ZDE.

Požadavky na uchazeče o studijní obor Mechatronics, kteří absolvovali bakalářský obor odlišný od elektrotechnického profilu

Administrativní poplatek: 600,- Kč

 

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 0379).
Poplatek je nevratný.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Korespondenční adresa:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
 • T-MC66
  T-MC66
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav