Přihlásit

Bakalářské studijní programy

Brožurka "Informace o přijímacím řízení pro AR 2023/2024"
Zde

Standardní doba studia je 3 roky.
Pro ak. rok 2023/24 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je doložení kopie dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání zakončeném maturitou, resp. odpovídajícím zahraničním vzdělání.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Pro uchazeče s trvalým bydlištěm na Ukrajině platí upravené požadavky na předložení dokladu o nostrifikaci podle platných ustanovení Vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.
________________________________________________________________________________

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME-B) a Informační technologie (IT-B) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA-B) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě celkového počtu získaných bodů.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol (dle klasifikace KKOV kód klasifikace M nebo K) příbuzného zaměření ke zvolenému programu, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky (matematika a profilový předmět) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2.0 včetně (předměty se hodnotí samostatně a započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo katalogovým listem vystaveným střední školou.
Bez přijímací zkoušky budou také přijati uchazeči, kteří úspěšně složí nepovinnou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem hodnocení 3 a lepší (dle stupnice procentuálního vyjádření úspěšnosti). Dále budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Bez přijímací zkoušky budou pro ak. rok 2023/24 přijati také uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí pro rok 2022/23, ale nezapsali se ke studiu z důvodu, že včas nezískali vízum pro pobyt v ČR.


Další důležité informace:

Přihláška se podává pouze elektronicky na Elektronická přihláška - postup .

Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede studijní program, do kterého chce být zařazen plus případný náhradní program, a platí POUZE JEDEN ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK!

Termín podání přihlášek pro 1. kolo:  31. 3. 2023.
Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo: 5. a 6. 6. 2023.
Termín podání přihlášek pro 2. kolo: 20. 7. 2023.
Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo: 8. 8. 2023.

Administrativní poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 0379). Specifický symbol bude vygenerován po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.
Poplatek je nevratný.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Korespondenční adresa:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Ukázkové příklady a požadavky na písemné testy u přijímací zkoušky:

matematika
 1. matematika ˆ 11.5.2018

informatika
 1. informatika ˆ 11.5.2018

chemie
 1. chemie ˆ 11.5.2018

fyzika
 1. fyzika ˆ 11.5.2018

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav