Přihlásit

Bakalářské studijní programy

Brožurka „Informace o přijímacím řízení pro AR 2023/2024“

v přípravě

Standardní doba studia je 3 roky.
Pro ak. rok 2023/24 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Upřesnění podmínek přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče:

 • pro uchazeče s trvalým bydlištěm na Ukrajině platí upravené požadavky na předložení dokladu o nostrifikaci podle platných ustanovení Vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • uchazeči z Ukrajiny, kteří mají vízum dočasné ochrany, mohou být přijati do studijních programů vyučovaných v českém jazyce, pokud doloží doklad o jazykové kvalifikaci úrovně A2 nebo vyšší.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.
________________________________________________________________________________

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME-B) a Informační technologie (IT-B) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA-B) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě celkového počtu získaných bodů.


Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému programu, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky (matematika a profilový předmět) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2.0 včetně (předměty se hodnotí samostatně a započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
Bez přijímací zkoušky budou také přijati uchazeči, kteří úspěšně složí nepovinnou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem hodnocení 3 a lepší (dle stupnice procentuálního vyjádření úspěšnosti). Dále budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

 

Další důležité informace:
Termín podání přihlášek: pro 1. kolo BUDE UPŘESNĚNO.
Termín podání přihlášek: pro 2. kolo BUDE UPŘESNĚNO.
Termín přijímací zkoušky: pro 1. kolo BUDE UPŘESNĚNO.
Termín přijímací zkoušky: pro 2. kolo BUDE UPŘESNĚNO.

Elektronická přihláška pro všechny bakalářské studijní programy je dostupná na http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/elektronicka-prihlaska .

Ukázkové příklady a požadavky na testy:

matematika
 1. matematika ˆ 11.5.2018

informatika
 1. informatika ˆ 11.5.2018

chemie
 1. chemie ˆ 11.5.2018

fyzika
 1. fyzika ˆ 11.5.2018

 

Administrativní poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč

Uchazeč spolu s přihláškou zašle potvrzenou kopii převodního příkazu peněžním ústavem.
Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede studijní program, do kterého chce být zařazen plus případný náhradní program, a platí POUZE JEDEN ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK!
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo kopiemi příslušných vysvědčení.
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 0379). Specifický symbol bude vygenerován po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav