Přihlásit

Přijímací řízení (BS)

Brožurka "Informace o přijímacím řízení pro AR 2024/2025"
Zde

Standardní doba studia je 3 roky.
Pro ak. rok 2024/25 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je doložení kopie dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání zakončeném maturitou, resp. odpovídajícím zahraničním vzdělání.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Pro uchazeče s trvalým bydlištěm na Ukrajině platí upravené požadavky na předložení dokladu o nostrifikaci podle platných ustanovení Vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Uchazeči z Ukrajiny, kteří mají vízum dočasné ochrany, mohou být přijati do studijních programů vyučovaných v českém jazyce, pokud doloží doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B1 nebo vyšší.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.
________________________________________________________________________________

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME-B) a Informační technologie (IT-B) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA-B) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě celkového počtu získaných bodů.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří splní všechny 3 následující podmínky:

 • studují na gymnáziích a středních průmyslových školách (dle klasifikace KKOV kód klasifikace M nebo K) příbuzného zaměření ke zvolenému programu,
 • z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky (matematika a profilový předmět) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,00 včetně (předměty se hodnotí samostatně a započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia),
 • složí maturitní zkoušku ve stejném školním roce, kdy podávají přihlášku ke studiu.

Bez přijímací zkoušky budou také přijati uchazeči, kteří úspěšně složí výběrovou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem hodnocení 3 a lepší (dle stupnice procentuálního vyjádření úspěšnosti). Dále budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo katalogovým listem vystaveným střední školou.

Bez přijímací zkoušky budou pro ak. rok 2024/25 přijati také uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí pro rok 2023/24, ale nezapsali se ke studiu z důvodu, že včas nezískali vízum pro pobyt v ČR.


Další důležité informace:

Přihláška se podává pouze elektronicky na Elektronická přihláška - postup .

Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede studijní program, do  kterého chce být zařazen plus případný náhradní program, a platí POUZE JEDEN ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK!

Termín podání přihlášek pro 1. kolo:  31. 3. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo: 4. a 5. 6. 2024.
Termín podání přihlášek pro 2. kolo: 21. 7. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo: 6. 8. 2024.

Administrativní poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 0379). Specifický symbol bude vygenerován po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.
Poplatek je nevratný.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Korespondenční adresa:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Ukázkové příklady a požadavky na písemné testy u přijímací zkoušky:

matematika
 1. matematika ˆ 11.5.2018

informatika
 1. informatika ˆ 11.5.2018

chemie
 1. chemie ˆ 11.5.2018

fyzika
 1. fyzika ˆ 11.5.2018

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav