Přihlásit

Témata prací NANO

prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Využití nanotechnologií pro čištění vod 
Application of Nanotechnologies for Water Clearing

Studium osudu a migrace nanomateriálů v prostředí 
Study of Nanomaterial Fate and Migration in Environment

 Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Využití anaerobních membránových bioreaktorů s novými typy membrán při čištění odpadních vod 
Application of Anaerobic Membrane Bioreactors with new Membrane Types for Wastewater Treatment


Vložte obrázek 167x167

Možnosti mikrobiální sterilizace povrchů nanomateriálů pro biotechnologické aplikace 
Microbial Sterilization of Nanomaterials Surfaces Used in Biotechnology Applications

 doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

Vložte obrázek 167x167

Hydrofobní úpravy povrchů různých materiálů metodou sol-gel 
Hydrophobic Surface Treatment of Various Materials by Sol-Gel Method

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nových hybridních vrstev připravených metodou sol-gel se zaměřením na kovové a plastové materiály 
Development of New Hybrid Layers Prepared by the Sol-Gel Method Focusing on Metal and Plastic Materials

Vložte obrázek 167x167

Příprava a vlastnosti nanovrstev připravených metodou sol-gel 
Preparation and Properties of Nanolayers Prepared by Sol-Gel Method

Vložte obrázek 167x167

Příprava a vlastnosti nanovláken oxidu křemičitého připravených metodou sol-gel 
Preparation and Properties of Silica Nanofibers Prepared by Sol-Gel Method

prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc.

Vložte obrázek 167x167

Studium a příprava antibakterialních kovových nanočástic 
Study and Preparation of Antibacterial Metal Nanopaticles

Vložte obrázek 167x167

Studium a příprava kovových nanočástic pro detektory znečištění životního prostředí 
Study and Preparation of Metal Nanoparticles for Environmental Detectors

Vložte obrázek 167x167

Studium a příprava magnetických nanočástic pro biomedicíncké aplikace 
Study and Preparation of Nanoparticles for Biomedicinal Applications

Vložte obrázek 167x167

Studium a příprava Si nanočástice pro bioaplikace 
Study and Preparation of Si-Based Nanoparticles for Biological Application

Vložte obrázek 167x167

Studium a příprava fotonických nanostruktur (ZnO-PbS a jiných)
Study and Preparation of Photonic Nanostructures (ZnO-PbS Based and Others)

doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Numerické modelování transportu koloidů v porézním nebo puklinovém prostředí
Numerical Modelling of Colloid Transport in Porous or Fractured Media

prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

Vložte obrázek 167x167

Nanostrukturovaný oxid zinku – elektronový transport a kvantové jevy
Nanostructured Zinc Oxide – Electron Transport and Quantum Phenomena

Vložte obrázek 167x167

Epitaxe nitridu gallitého na safíru i na jiné podložce
GaN Epitaxy on Saphire and on other Substrate

Vložte obrázek 167x167

Nitridové polovodičové struktury a jejich charakterizace
Nitride Semiconductor Heterostructure Preparation and Characterisation

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Kompozitní nanovlákenné materiály
Composite Nanofibre Materials

Vložte obrázek 167x167

Eletrické zvlákňování do kapaliny
Electrical Spinning into a Liquid

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Vývoj a aplikace kompozitních nanovlákenných nosičů biomasy pro environmentální biotechnologie
The Development and Application of Composite Nanofibre Biomass Carriers for Environmental Biotechnologies

Vložte obrázek 167x167

Vývoj a verifikace nanovlákenných membrán pro membránovou destilaci
The Development and Verification of Nanofibre Membranes for Membrane Distillation

Vložte obrázek 167x167

Chování a toxicita nanomateriálů při čištění odpadních vod
The Behaviour and Toxicity of Nanomaterials During Wastewater Treatment

Vložte obrázek 167x167

Využití oxidických nanočástic železa pro čištění kontaminovaných podzemních vod
The Use of Iron Oxide Nanoparticles for the Treatment of Contaminated Groundwater

Vložte obrázek 167x167

Biostatické a biocidní interakce nanomateriálů vzhledem k čistírenských procesům a využívaným mikroorganismům
Biostatic and Biocide Interactions of Nanomaterials to the Treatment Processes and Used Microorganisms

Vložte obrázek 167x167

Odstraňování nanomateriálů při úpravě a čištění odpadních vod
The Removal of Nanomaterials During Water and Wastewater Treatment

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Studium bakteriálního biofilmu na plastech používaných ve zdravotnictví a možnosti jeho eliminace vhodnou úpravou povrchu
Study of Bacterial Biofilm on the Plastic Materials Used in the Healthcare and Possibilities of Its Elimination by Proper Surface Modification

Vložte obrázek 167x167

Imobilizace terapeuticky významných biomolekul na nanovlákenné nosiče
Immobilization of Therapeutically Important Biomolecules on Nanofibrous Scaffolds

Vložte obrázek 167x167

Aplikace nanovrstev připravených metodou sol-gel v biochemii a medicíně
Applications of Nanolayers Prepared by Sol-Gel in Biochemistry and Medicine

Vložte obrázek 167x167

Aplikace křemičitých nanovláken připravených metodou sol-gel hlavně v biochemii a medicíně
Applications of Silica Nanofibers Prepared by Sol-Gel in Biochemistry and Medicine

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Vložte obrázek 167x167

Studium procesů tvorby nanovláken z experimentálního nebo teoretického hlediska 
Study of Nanofibers Production Processes from Experimental or Theoretical Point of View

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nanovlákenného krytu ran 
Development of a Nanofibrous Wound Cover

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nanovlákenné malo-průměrové cévy 
Development of a Nanofibrous Small-Diameter Blood-Vessel

doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.

Vložte obrázek 167x167

Příprava nanovlákenných membrán ze směsí PVDF (polyvinyliden fluorid) s kompatibilním polymerem
Electrospinning of Nanofibers from PVDF blend

Dr. Vinod Vellora Thekkae Padil

Vložte obrázek 167x167

Příprava, charakterizace a potenciální aplikace nanovlákenných membrán založených na kombinaci přírodních a syntetických polymerů 
Fabrication, Characterization and Potential Applications of Electrospun Membranes Based on Natural or Synthetic Polymers

Vložte obrázek 167x167

Vývoj multifunkčního polymeru pro detekci a odstranění nano-polutantů z vod 
Development of Multi-Functional Polymers for the Detection and Removal of Nano-Pollutants from Water

Vložte obrázek 167x167

Stabilita, agregace a životnost nanočástic v životním prostředí 
Stability, Aggregation and Sustainability of Nano-Particles in Environment

Vložte obrázek 167x167

Studium environmentálně akceptovaných surfaktantů na bázi potravinových aditiv pro environmentální a antibakteriální aplikace 
Development of “Green” Surfactants Based on Functionalized Food Additives for Environmental and Antibacterial Applications

Mgr. Jana Rotková, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Enzymatické funkcionalizace nanovláken 
Enzymatic Functionalization of Nanofibers

Vložte obrázek 167x167

Příprava a studium nanomateriálů pro transport a řízené uvolňování aktivních a terapeutických látek 
Study on Nanomaterials for Transport and Controlled Realease of Active Substances

Vložte obrázek 167x167

Studium interakcí nanomateriálů s živou hmotou 
Study on Interactions of Nanomaterials with Living Matter

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Nanostrukturované kompozitní sorbenty pro environmentální analytickou chemii
Nanostructured Composite Sorbents for Environmental Analytical Chemistry

Vložte obrázek 167x167

Cyklodextriny funkcionalizované magnetické nanočástice pro detekci a odstraňování škodlivin 
Cyclodextrin Functionalized Magnetic Nanoparticles for Both Sensing and Removal of Pollutants

Vložte obrázek 167x167

Nanomateriálové cyklodextrinové katalyzátory 
Nanomaterial Cyclodextrin Catalysts

Vložte obrázek 167x167

Pokročilé nanomateriály pro tkáňové inženýrství 
Advanced Nanomaterials for Tissue Engineering

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Vložte obrázek 167x167

Vliv vybraných povrchově modifikovaných nanočástic na hladiny exprese genů pro stresovou reakci v bakteriích 
Effect of Selected Surface-Modified Nanoparticles on Cellular Stress Response Pathways in Bacteria

Vložte obrázek 167x167

Vliv in-situ aplikace nanočástic nulmocného železa a jeho modifikací na přítomné mikrobiální komunity 
Effect of In Situ Application of Nanoscale Zerovalent Iron and Its Modifications on Indigenous Microbial Communities

Vložte obrázek 167x167

Fasádní fotokatalytické nátěry na bázi nanočástic TiO2 a jejich ochranné účinky proti růstu zelených řas 
Biocidal Effect of Self-Cleaning Facade Photocatalytic Paints and Their Protective Effect Against Green Algae

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav