Přihlásit

Pravidla partnerství

 Preambule                       

Tento dokument upravuje pravidla pro zaměstnance Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (dále jen „fakulta“) při přípravě smluv o partnerství.

Partnerství průmyslových podniků, dalších firem a organizací s fakultou musí být oboustranně výhodné a přinášet prospěch oběma stranám. Zapojeným partnerům přináší možnost systémového propojení s akademickou sférou, přístup ke kvalitnímu personálnímu a technickému zázemí fakulty a jejím studentům a absolventům. Pro fakultu je to možnost intenzivnějšího a kvalitnějšího propojení teorie a praxe i reflexi obsahu a způsobu výuky v jí garantovaných studijních programech. Pro studenty fakulty pak možnost zapojit se již během studia do řešení praktických problémů a praxe v podnicích a získávání či posílení jejich všeobecných kompetencí i šancí uplatnění na trhu práce.

I. Smlouva o partnerství

Jedná se o právní ujednání mezi Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „fakulta“) a jejím partnerem, který definuje rámec a konkrétní obsah partnerství, dobu jeho trvání, způsob jeho ukončení nebo vypovězení a výši částky, kterou se partner zavazuje přispívat na dohodnuté aktivity fakulty. Smlouva o partnerství nijak neomezuje další možnosti spolupráce jako je spolupráce v oblasti smluvního výzkumu, doplňková činnost, řešení výzkumných projektů a podobně.

II. Typy partnerství

 1.    Partner

Počet partnerů fakulty není omezen, smlouva se uzavírá na období zpravidla jednoho roku.

Partneři jsou odpovídajícím způsobem prezentováni na webových stránkách a dalších oficiálních materiálech fakulty formou umístění loga či textové informace, případně odkazem na jejich WWW stránky na k tomu vyhrazených místech.

Partner má právo:

1. A.  Umístit na vyhrazených místech a prostorách fakulty propagační a komunikační materiály, pokud tyto neomezí běžný provoz a neodporují vnitřním ani všeobecně závazným předpisům a nařízením. Fakulta zajistí, aby se v těchto místech a prostorách nevyskytovaly a případně byly odstraněny obdobné materiály firem a dalších subjektů, které nejsou partnery.

1. B.  Umístit na oficiálních webových stránkách a dalších elektronických médiích fakulty ročně až 3 aktuality nebo informace, vztahující se k náplni partnerství. Může se jednat o tiskové zprávy, nabídku pracovních míst nebo exkurzí pro studenty a podobně.

1. C.  Nabídnout ročně až 2 témata závěrečných prací (bakalářské nebo diplomové práce) a 2 témata dalších kvalifikačních prací (ročníkové nebo semestrální projekty) a navrhnout pro tyto práce svého konzultanta. Tato témata budou zařazena do oficiální nabídky prací v informačním systému fakulty a příslušně označena. V případě, že nebude o témata projeven zájem, fakulta nemá povinnost témata přijmout k řešení nebo je zadat příkazem. Pro zvýšení motivace k výběru tématu má partner současně se zadáním tématu možnost studentovi nabídnout za úspěšné vyřešení cílovou odměnu ve formě stipendia, vyplaceného fakultou v případě úspěšné obhajoby ve stanoveném termínu a kvalitě. Výplatu cílové odměny je možné rozložit do několika splátek v průběhu období řešení práce, vyplácených na základě splnění předem stanovených postupných dílčích cílů.  V případě neplnění podmínek ze strany studenta bude cílová odměna nebo její zbývající část převedena do stipendijního fondu a použita fakultou pro ocenění nejlepších závěrečných prací studentů dle výběru děkana fakulty.

1. D.  Nabídnout ročně jednu Cenu Partnera formou finanční nebo věcné odměny vybranému studentovi za jeho závěrečnou práci. Ocenění uděluje děkan fakulty, partner má při výběru oceněné práce poradní hlas.

1. E.  Nabídnout studentům možnost zúčastnit se ročně jedné odborné exkurze nebo dne otevřených dveří na půdě partnera, maximální počet nabízených míst je omezen na 40. Náklady na realizaci hradí partner, fakulta se zavazuje poskytnout partnerovi součinnost při propagaci a organizaci akce, není povinna zajistit naplnění kapacity.

1. F.  Nabídnout do výuky vhodného předmětu, vyučovaného fakultou, ročně jednu odbornou přednášku v délce maximálně 90 minut, vztahující se k probírané látce. Fakulta poskytne součinnost při nalezení předmětu, tématu a termínu, má právo nabídnutou přednášku odmítnout v případě, že tato tematicky neodpovídá nebo nemá dostatečné odborné kvality.

1. G.  Zúčastnit se vhodnou formou (instalace propagačního stánku, sponzoring cen, účast zástupce partnera v odborné porotě ap.) na přípravě a realizaci jedné z volnočasových nebo motivačních aktivit, organizovaných fakultou pro její studenty.

1. H.  Umisťovat na vlastních webových stránkách a dalších materiálech informaci o partnerství s fakultou a její logo nebo logo partnerského programu za předpokladu, že loga ani text nebudou pozměňovány a budou dodržována stanovená pravidla jejich používání.

1. I.   Vysílat zástupce partnera na akce, organizované fakultou pro členy partnerského programu.

1. J.   Využívat pro svou vlastní propagaci v tiskových materiálech a prezentacích, na vlastních webových stránkách a podobně titul a logo „Partner Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“. Pravidla použití a podoba loga jsou blíže definována v grafickém manuálu, který je přílohou Smlouvy o partnerství.

 Za tyto služby náleží fakultě smluvní odměna uvedená v příslušné Smlouvě o partnerství.  

 

2.   Hlavní partner

Počet hlavních partnerů fakulty je omezen na 5, smlouva se uzavírá na období nejméně jednoho roku.

Hlavní partneři jsou odpovídajícím způsobem prezentováni na webových stránkách a dalších oficiálních materiálech fakulty formou umístění loga či textové informace, případně odkazem na jejich WWW stránky na k tomu vyhrazených místech.

Hlavní partner má stejná práva jako partner s těmito odlišnostmi:

2. A.  Kromě práv uvedených v odstavci 1.A. má právo umístit navíc své informační materiály i v jedné vybrané učebně, spravované fakultou.

2. B.  Počet aktualit nebo informací dle odstavce 1.B. se zvyšuje na 5 ročně.

2. C.  Počet témat závěrečných prací dle odstavce 1.C se zvyšuje na 4 ročně, počet témat ostatních kvalifikačních prací se zvyšuje na 4 ročně.

2. D.  Hlavní partner může nabídnout ročně až dvě Ceny Hlavního partnera formou finanční nebo věcné odměny vybraným studentům za jejich závěrečné práce, dlouhodobě vynikající studijní výsledky nebo významné úspěchy při reprezentaci fakulty na domácích a zahraničních odborných, sportovních nebo uměleckých akcích. Ocenění uděluje děkan fakulty, partner má při výběru oceněného studenta poradní hlas.

2. E.  Počet možných exkurzí dle odstavce 1.E. se zvyšuje na dvě ročně, dohromady s maximální kapacitou 80 míst.

2. F.  Počet odborných přednášek dle odstavce 1.F. se zvyšuje na  dvě ročně, kromě toho je Hlavní partner oprávněn nabídnout ročně jednu prezentační akci pro studenty fakulty v maximální délce 5 hodin. Fakulta je povinna poskytnout vhodný prostor a studenty o prezentační akci předem informovat, není povinna zajistit jejich účast.

2. G.  Viz odstavec 1.G, počet volnočasových nebo motivačních aktivit, organizovaných fakultou pro studenty, kterých se Hlavní partner může zúčastnit, se zvyšuje na dvě ročně.

2. H.  Viz odstavec 1.H.

2. I.   Viz odstavec 1.I.   

2. J.   Viz. odstavec 1.J, titul a logo „Partner Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“ je nahrazeno titulem a logem „Hlavní partner Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“.

 Za tyto služby náleží fakultě smluvní odměna uvedená v příslušné Smlouvě o partnerství..

 

3.   Generální partner

Generální partner fakulty může být současně maximálně jeden, smlouva se uzavírá na období nejméně jednoho roku.

Generální partner je odpovídajícím způsobem prezentován na významném místě webových stránkách a dalších oficiálních materiálů fakulty formou umístění loga či textové informace, případně odkazem na jejich WWW stránky.

Generální partner má stejná práva jako Hlavní partner s těmito odlišnostmi:

3. A.  Kromě práv uvedených v odstavci 2.A. má právo na pojmenování jedné vybrané učebny, spravované fakultou, její vybavení svými informačními materiály a úpravy její celkové vizuální podoby.

3. B.  Počet aktualit nebo informací dle odstavce 2.B. se zvyšuje na 10 ročně.

3. C.  Počet témat závěrečných prací dle odstavce 1.C se zvyšuje na 10 ročně, počet témat ostatních kvalifikačních prací se zvyšuje na 10 ročně.

3. D.  Generální partner může nabídnout ročně až pět Cen Generálního partnera formou finanční nebo věcné odměny vybraným studentům za jejich závěrečné práce, dlouhodobě vynikající studijní výsledky nebo významné úspěchy při reprezentaci fakulty na domácích a zahraničních odborných, sportovních nebo uměleckých akcích. Ocenění uděluje děkan fakulty, Generální partner má poradní hlas.

3. E.  Počet možných exkurzí dle odstavce 2.E. se zvyšuje na pět ročně bez omezení kapacity.

3. F.  Generální partner je oprávněn nabídnout personální zajištění výuky jednoho vybraného předmětu za podmínky, že fakulta bude souhlasit s garancí kvality výuky a vzděláním a odborností vyučujícího. Kromě toho je Generální partner oprávněn nabídnout ročně až 3 celodenní prezentační akce pro studenty fakulty. Fakulta je povinna poskytnout vhodný prostor a studenty o prezentační akci předem informovat, není povinna zajistit jejich účast.

3. G.  Viz odstavec 1.G., generální partner má právo zúčastnit se všech volnočasových nebo motivačních aktivit, organizovaných fakultou pro studenty.   

3. H.  Viz odstavec 1.H.

3. I.   Viz odstavec 1.I.   

3. J.   Viz. odstavec 1.J, titul a logo „Partner Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“ je nahrazeno titulem a logem „Generální partner Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“.

 Za tyto služby náleží fakultě smluvní odměna uvedená v příslušné Smlouvě o partnerství.

 

III. Způsob využití smluvní odměny

Fakulta se zavazuje účelně a transparentně využít finanční prostředky a to zejména na tyto aktivity:

A.     Aktivity vedoucí ke zvyšování dalších kompetencí a možností uplatnění na trhu práce vybraných studentů fakulty, zejména doplňkové jazykové kurzy, kurzy prezentačních dovedností a podobně.

B.     Aktivity vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti studentů fakulty zejména u předmětů teoretického základu, a to formou vyrovnávacích kurzů pro identifikované studenty.

C.     Aktivity vedoucí ke zvyšování konkurenčního prostředí na fakultě, například organizací odborných soutěží studentů.

D.    Aktivity vedoucí ke zvýšení kvality přijímaných studentů formou podpory náborových akcí pro žáky středních škol, dní otevřených dveří, organizací odborných tematických soutěží pro žáky a podobně.

E.     Aktivity vedoucí k posílení kolektivního a týmového ducha mezi studenty, například harmonizačních akcí pro studenty, volnočasové aktivity na začátku a konci školního roku a podobně.

F.     Podporu přípravy a účasti studentů fakulty na významných národních a mezinárodních odborných soutěžích a konferencích.

 

 V Liberci dne 17.6.2016

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav