Přihlásit

Působnost a složení Průmyslové rady

Průmyslová rada je ustavená děkanem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci (dále "FM") jako pracovní poradní sbor pro zajištění úžší spolupráce fakulty s praxí.

Poslání a činnost průmyslové rady

Základní ustanovení

Průmyslová rada FM (dále jen PRM) byla zřízena jako poradní sbor děkana. Cílem činnosti PRM je zajištění úzké spolupráce fakulty s praxí v souladu s dikcí a duchem zákona o VŠ, statutu a akademickými a etickými pravidly, principy a hodnotami uplatňovanými na TUL. Členové PR zajišťují tento cíl zejména těmito aktivitami:

 • diskuse nad tématy v oblasti vzdělávání (podněty pro zlepšení struktury a kvality studia, inovace předmětů ve vztahu k potřebám praxe, začlenění moderních poznatků praxe do výuky, oblast dalšího vzdělávání, celoživotní vzdělávání. aj.),
 • diskuse nad připravovanými studijními plány, náplní volitelných předmětů,
 • pořádání odborných přednášek, seminářů, spolupráce na jejich přípravě,
 • návrhy témat projektů zadávaných do výuky, témata diplomových a disertačních prací, stáže, stipendijní programy,
 • podpora odborných soutěží pořádaných fakultou,
 • popularizace technického vzděláván
 • zprostředkování spolupráce svých odborných pracovišť s vědeckými pracovišti fakulty, konzultace, expertní posudky, studie, vzájemná využitelnost pracovišť,
 • spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovacích, návrhy výzkumných projektů,
  referují o požadavcích, které klade praxe na absolventy fakulty,
 • sdílení informací o potřebách průmyslové a akademické sféry a vzájemná zpětná vazba.

Členství v radě

Interní členové:

 • děkan FM jako předseda PRM,
 • proděkani FM,

Externí členové:

 • zástupci partnerů FM (viz partnerský program FM),
 • další členové, jmenovaní děkanem FM v souladu s vyhlášenými pravidly.

Člen PRM aktivně a odpovědně plní poslání PRM jako poradního orgánu FM, účastní se svolaných jednání.
Nemůže-li se člen PRM ze závažných důvodů zúčastnit zasedání PR, omluví se předem předsedovi PRM. Zároveň mu může předat nebo zaslat své stanovisko k projednávaným záležitostem, se kterým budou seznámeni všichni účastníci jednání PRM.
Členství v PR je dobrovolné a není honorováno.

Řízení činnosti PRM, svolávání a řízení jednání PRM

 • PRM řídí předseda
 • předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti člen pověřený předsedou, zpravidla proděkan zodpovědný za spolupráci s praxí
 • z pověření PRM předseda jedná jejím jménem,
 • PRM se schází podle potřeby, obvykle jednou až dvakrát ročně,
 • termíny a program jednání PR určuje její předseda,
 • pozvánka na zasedání PRM se zasílá nejméně čtrnáct dní před jeho konáním. Pozvánka na jednání obsahuje místo, datum, hodinu a návrh programu jednání. V přiměřeném rozsahu jsou přikládány podkladové materiály k bodům programu,
 • členové PRM po obdržení pozvánky potvrdí svou účast na jednání nebo se omluví předsedovi PRM,
 • podle rozhodnutí předsedy PRM je možné k dílčím záležitostem uspořádat korespondenční jednání.

Jednání PRM

 • Jednání PRM řídí děkan. V případě nepřítomnosti děkana řídí zasedání PRM proděkan nebo člen PRM pověřený děkanem,
 • interní členové informují PRM o dění na fakultě a o jejich studijních a vědeckých záležitostech a zpracovávají návrhy podané externími členy PRM,
 • externí členové podávají k těmto informacím návrhy a připomínky podle požadavků praxe,
 • zasedání PRM jsou neveřejná,
 • jsou-li některé podklady pro jednání PRM označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou všichni účastníci zasedání vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů,
 • ze zasedání PRM se pořizuje písemný zápis, který podepisuje její předseda, kopii zápisu obdrží členové PRM,
 • projednávaná témata a výsledky jednání PRM mají formu doporučení děkanovi nebo tajemníkovi fakulty, kteří dále rozhodují v rámci své řídící pravomoci.

10.6.2017

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav