Přihlásit

Popis studia DSP AVI


Doktorský studijní program: P0788D270007 Aplikované vědy v inženýrství (AVI)

Studijní program „Aplikované vědy v inženýrství" připravuje individuálně vědecké pracovníky zabývající se výzkumem problémů na rozhraní technických a přírodních věd. Obsah studia je dán tématem disertační práce, které zapadá  do jedné nebo více z následujících oblastí:

 • Počítačové simulace
  Vývoj numerických modelů a počítačové simulace úloh z oblasti mechaniky pružných těles, mechaniky tekutin, akustiky, transportních jevů v horninovém prostředí, elektromagnetismu, piezoelektrických systémů, inteligentních materiálů či metamateriálů. Navazující sdružené, stochastické, inverzní a optimalizační úlohy.
  Aplikace: strojírenství, letectví, biomechanika, geovědní obory (podzemní voda, úložiště radioaktivního odpadu, zásobníky plynu či  geotermální energie).

 • Fyzika a optika
  Vývoj a využití metod v oblasti optických měření, interferometrie, digitální holografie a mikroskopie, laserových technologií, komprimovaného snímání, optických měření v mechanice tekutin.
  Aplikace: vysokovýkonné lasery, kosmické technologie, optická detekce chemických látek, ultrapřesné měření vzdáleností a tvarů povrchů, nové metody záznamu a zpracování obrazu a spekter, 2D i 3D měření rozložení indexu lomu, nedestruktivní testování mechanických struktur.

 • Materiály
  Piezoelektrické a ferroelektrické materiály, inteligentní materiály a metamateriály, nanovlákenné materiály a nanostruktury, filtrační a membránové technologie a procesy.
  Aplikace: inteligentní senzory, aktuátory, piezoelektrické rezonátory a mikroelektromechanické systémy, filtrace částic či patogenů ze vzduchu, čištění odpadních vod, tkáňové inženýrství.

PŘÍKLADY OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ

Počítačové simulace

 • Modelování hydratace bentonitu v hlubinném úložišti při nehomogenním přítoku vody z horniny
 • Simulace nestacionárního radiačního ohřevu skořepinových forem
 • Využití experimentů a modelování k posouzení míry vlivu dílčích procesů na transportně-reakční děj
 • Extended Finite Element Methods for Approximation of Singularities
 • Modelování transportních procesů v horninovém prostředí
 • Numerické simulace proudění na pohyblivých sítích

 
Fyzika a optika

 • Vyšetřování teplotních polí digitální holografickou interferometrií
 • Vývoj metodiky Stereo PIV v komplikovaných experimentálních uspořádáních
 • Advanced time average digital holography by means of frequency and phase modulation
 • Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
 • Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami


Materiály

 • Control of static and dynamic mechanical response of piezoelectric composite shells: applications to acoustics and adaptive optics
 • The growth of InGaN/GaN scintillation heterostructures
 • Efekt nanovlákenné struktury na proudění filtračních médií
 • Modification of synthetic polymeric materials‘ surface for suppression of biofilm formation
 • Studium vlivu iontového svazku na krystalizaci tenké vrstvy PZT
 • Studium migrace modifikovaných nanočástic na bázi elementárního železa


NABÍDKA TÉMAT DIZERTAČNÍCH PRACÍ

Databáze témat pro DS AVI

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav