Přihlásit

Vyhlášení volby děkana

Volby děkana FM TUL

Ve čtvrtečním hlasování akademického senátu FM byl kandidátem na děkana naší fakulty
s funkčním obdobím od 1. 1. 2024 zvolen doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
Návrh na jeho jmenování do funkce bude předán rektorovi TUL doc. RNDr. Miroslavu Brzezinovi, CSc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidát na děkana FM TUL

Vážení členové akademické obce FM,
v termínu stanoveném ve "Vyhlášení volby kandidáta na děkana FM", tj. ke dni 22. 9. 2023 do 14h obdržel předseda volební komise Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. jeden návrh na kandidáta.

Kandidátem na děkana FM je doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.

Kandidát ve stanovené lhůtě dodal požadované materiály, které splňují všechny náležitosti. Materiály jsou k nahlédnutí u předsedy AS FM.

Tímto zvu členy akademické obce FM i dalších fakult na setkání akademické obce, kde se kandidát osobně představí. Setkání se uskuteční dne 3. 10. 2023 od 14:30 v posluchárně A310.

Zasedání AS FM, na kterém proběhne akt volby kandidáta na děkana FM, se bude konat ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu FM TUL.

Na setkání se těší
doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D.,
předseda AS FM

V Liberci, dne 26. 9. 2023

----------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení volby kandidáta na děkana FM TUL

Akademický senát FM TUL vyhlašuje v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Čl. 21 odst. 1 Jednacího řádu akademického senátu FM TUL volbu kandidáta na děkana Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro funkční období 2024-27. Volba proběhne dle harmonogramu schváleného na zasedání AS FM dne 22. 6. 2023.

Harmonogram volby:
22. 6. 2023             Vyhlášení výzvy k podávání návrhů na kandidáty.
22. 9. 2023, 14:00  Ukončení přijímání návrhů na kandidáty.
26. 9. 2023, 14:00  Odevzdání dokumentů dle Čl. 21 odst. 1 písm. d. JŘ AS FM kandidáty.
27. 9. 2023              Zveřejnění seznamu kandidátů na webových stránkách FM.
3. 10. 2023              Představení kandidátů akademické obci FM.
5. 10. 2023              Volební zasedání AS FM.

Složení volební komise:
Předseda: Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. (MTI)
Členové: Ing. Martin Rozkovec, Ph.D. (ITE), Bc. Matěj Prýmek (student NMS Mechatronika).

Podávání návrhů na kandidáty:
Návrh na kandidáta na děkana může podat písemně každý člen akademické obce FM se souhlasem navrhovaného (formulář pro návrh je uveden níže). Písemné návrhy se předávají kterémukoliv členovi volební komise.

Odevzdání dokumentů kandidáty:
Kandidáti odevzdají volební komisi v uzavřené obálce označené jménem kandidáta následující dokumenty v listinné formě a na elektronickém médiu: Strukturovaný životopis, volební program, doklady o dosaženém vzdělání, doklad o trestní bezúhonnosti, osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb.


Formulář "Návrh kandidáta na děkana FM TUL" je součástí této přílohy.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav