Přihlásit

Popis studia DSP Nanotechnologie

Vstupní požadavky

Odpovídající vzdělání v oblasti přírodních věd (fyzika, chemie, biologie) nebo ukončené inženýrské studium se zaměřením na materiálový výzkum, přírodovědné inženýrství, nanomateriály, apod. U zahraničních žadatelů (mimo EU) odpovídající kompatibilní vzdělání s nutností nostrifikace.

Všichni žadatelé absolvují přijímací řízení ze základních znalostí z oblasti nanomateriálů s důrazem na zaměření plánovaného studia. Součástí bude také motivační pohovor o důvodech studia, jejich očekávání a o předpokládaném směru studia. Komise také na základě zaměření plánovaného studia a pohovoru s žadatelem doporučí odpovídajícího školitele.

 

Studijní předměty

Na základě úspěšného přijetí ke studiu bude vypracován individuální studijní plán (ISP), který bude popisovat plánovaný směr studia. součástí ISP budou minimálně čtyři zkoušky ze čtyř kategorií (po jedné z každé kategorie) - přírodovědně aplikovaný základ; základy studijního oboru; odborná specializace a odborná praxe. Zkoušky budou zvoleny z nabídky jednotlivých povinně volitelných předmětů podle zaměření plánované disertační práce. Zkoušky lze vykonat buďto v českém nebo anglickém jazyce.

Seznam povinně volitelných předmětů podle jednotlivých kategorií:

1. Přírodovědně aplikovaný základ

 • Matematická statistika a analýza dat (prof. RNDr. Jan Picek, CSc.)
 • Vybrané numerické metody (doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.)
 • Makromolekulární chemie (prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.)
 • Vybrané kapitoly z nanochemie (prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.)
 • Fyzikální chemie (prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.)
 • Nanomateriály v biologických aplikacích (RNDr. Alena Ševců, Ph.D.)
 • Molekulární a systematická biologie (doc. Mgr. Irena Lovětinská-Šlamborová, Ph.D.)

2. Základy studijního oboru

 • Funkcionalizace nanomateriálů (Dr. Rafael Omar Torres Mendieta)
 • Inorganic Nanocolloids and Functional Sol-Gel Materials (prof. Dr. Lubomír Špaňhel)
 • Kapitoly z nanoelektroniky (prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.)
 • Nanovlákna a nanotechnologie (prof. RNDr. David Lukáš, CSc.)
 • Plazmové modifikace povrchů (prof. Ing. Petr Louda, CSc.)
 • Chemie povrchu a příprava vrstev (doc. Ing. Petr Exnar, CSc.)
 • Vlastnosti a metody charakterizace nanomateriálů (prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.)
 • Nanotoxikologie (RNDr. Alena Ševců, Ph.D.)
 • Nanotechnology in the textile industry (prof. Ing. Jiří Militký, CSc.)
 • Nanostrukturované povrchy (prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.)
 • Tkáňové inženýrství (prof. RNDr. David Lukáš, CSc.)
 • Aplikace nanotechnologií v medicíně (MUDr. Katarzyna Bakowitz-Mitura, Ph.D.)
 • Nanocomposites (doc. Rajesh Mishra, Ph.D.)
 • Fotonika (prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.)
 • Global imaging methods (prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.)
 • Modelování ve fyzikální chemii (prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.)
 • Biotechnologické hodnocení biomateriálů (doc. Mgr. Irena Lovětinská-Šlamborová, Ph.D.)
 • Senzorika (doc. Ing. Miroslav Svoboda)

3. Odborná specializace

Specializovaná zkouška z oboru, kterou student vykoná na jiné univerzitě nebo na jiném vědeckém pracovišti (např. AV ČR). Možno vybrat i z předmětů TUL podle zaměření práce.

4. Zkouška z odborné praxe

Zkouška proběhne po absolvování studijní stáže formou prezentace dosažených výsledků a následné rozpravy (vše v anglickém jazyce).

 

Další povinnosti

Povinností studenta je absolvování studijní stáže (standardně zahraniční) v trvání 6 měsíců s tématem souvisejícím se směrem studia.

Povinností studenta bude také účast na pravidelném semináři pořádaném v rámci studia, dále nejméně 1x za rok prezentovat své výsledky na tomto semináři a podstoupit diskusi na téma předložené přednášky.

Doktorská práce bude předložena buď formou monotématického souboru impaktovaných článků (min. tři, z nichž doktorand bude u min. dvou prvním či korespondenčním autorem). Tento soubor bude doplněn společným úvodem do problematiky a společnými závěry práce. Druhou možností je doktorská disertace formou monotématické práce. I v tomto případě je podmínkou před předložením disertační práce k obhajobě přezentace výsledků práce v impaktovaných časopisech (min. dvou), z nichž nejméně u jedné publikace bude student prvním (nebo korespondenčním) autorem, a aktivní účast na mezinárodní konferenci formou přednesené přednášky. Jazykem práce bude buďto čeština (slovenština) nebo angličtina.

 

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 Státní doktorská zkouška se skládá z obhajoby tezí disertační práce (v rozsahu cca 15-20 stran nebo formou komentované publikace) a z ověření hlubších znalostí ze 3 studijních předmětů, které byly zvoleny v souladu s individuálním studijním plánem studenta v rámci studia (viz přehled předmětů) a to vše v kontextu s tezemi disertační práce.

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav