Přihlásit

Kontrola plagiátů

Od roku 2018 je na TUL každá závěrečná vysokoškolská práce (bakalářská, diplomová, disertační) po odevzdání do IS STAG automaticky zkontrolována systémem Theses pro kontrolu plagiátů. Následující text je informací o povinnostech s tím souvisejících pro vedoucího bakalářské, diplomové nebo disertační práce.

 A. Kontrola míry shody:

Ještě před tím, než je práce odeslána k posouzení oponentovi, je třeba ve STAGu zkontrolovat, zda příslušná práce nevykazuje nepřípustnou míru shody s jinými pracemi. Postup je:

 1. přihlásit se do STAGu
 2. kliknout na záložku IS/STAG
 3. v levé nabídce kliknout na „Kontrola plagiátorství“ a nastavit potřebné parametry pro vyhledání
 4. v hlavním okně se zobrazí všechny práce a ve sloupci „Podobné dokumenty“ se objeví buď číslice „0“ (tj. nenalezena žádná shoda), nebo informace ve formátu „12 / 5 %“  (první číslice znamená počet dokumentů s jistou mírou shody, číslice za lomítkem představuje největší procento shody). Oponentovi lze zaslat práci pouze v případě že míra shody je menší než 5 %, nebo ve sloupci „Posouzení shody“ je nastaveno „Posouzeno“ (může nastavit jen vedoucí práce - viz další text).

B. Posouzení výsledku kontroly:

 1. v záložce „Kontrola plagiátorství“ (pod seznamem bakalářek a diplomek) je pro každý záznam vypsán seznam podobných prací
 2. každou z potenciálně podobných prací lze zobrazit kliknutím na název práce, případně dále kliknutím na "Zobrazit podrobnosti" lze otevřít srovnávací soubor ve kterém je červeně zobrazen podobný text
 3. v záhlaví stránky „Kontrola plagiátorství“  je rozklikávací seznam "Posouzení podobnosti" s implicitní hodnotou „Neposouzen“ – tu je nutné změnit na některou z následujících dvou možností (toto posouzení je pak zobrazeno i na přehledu prací):
 • „Posouzeno“ – je možné nastavit vždy, pokud je "Nejvyšší míra podobnosti" menší než 5 %, nebo pro vyšší hodnotu v případě, že si vedoucí práce zobrazil výsledek kontroly (protokoly) a tímto prohlašuje, že shodný text je v přiměřeném rozsahu řádně citován s příslušným odkazem na zdrojovou literaturu
 • “Posouzeno - podezřelá shoda“ – vedoucí práce si zobrazil výsledek kontroly (protokoly) a shledal pochybení z pohledu plagiátorství, v takovém případě JE NUTNÉ INFORMOVAT PRODĚKANA PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST, který rozhodne o dalším postupu (očekává se zahájení disciplinárního řízení, nebo přepracování práce).

C. Vypracování hodnocení vedoucího práce (pro BP/DP):

 1. na stránce http://www.fm.tul.cz/studenti/formulare si vedoucí práce stáhne vhodný formulář pro hodnocení práce,
 2. v odstavci "Kontrola plagiátů" vyplní nejvyšší míru shody podle STAGu,
 3. a POKUD JE PODOBNOST VĚTŠÍ NEŽ 5 %, doplní vedoucí práce komentář k posouzení (zdůvodní, proč se nejedná o plagiát),
 4. kompletně vyplněný formulář se 2x vytiskne, jeden výtisk vedoucí práce podepíše a oba odevzdá na příslušný sekretariát ústavu (pozn.: u disertačních prací uvede případný komentář vedoucí v hodnocení u obhajoby práce).

 

Kdo může nahlížet na výsledek kontroly:

 • autor (student),
 • vedoucí práce,
 • sekretářka katedry,
 • vedoucí katedry,
 • proděkan fakulty (přidělená role IS/STAG Tajemník),
 • garant studijního programu
 • děkan fakulty a prorektor

 

Kdo je oprávněn k posouzení výsledků:

 • - POUZE vedoucí VŠKP

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav