Přihlásit

Obhajoba disertační práce

O obhajobu disertační práce je možné žádat pouze po úspěšném absolvování Státní doktorské zkoušky a po vypracování disertační práce (DiSP). Obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu se řídí Zákonem 111/98 Sb. a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Pokyny k přípravě obhajoby disertační práce

 • Student vyplní formulář "Žádost o obhajobu disertační práce“ a přinese na Studijní oddělení pro doktorské studium (SO).
 • Současně může školitel předložit návrh oponentů práce, případně návrh složení komise v souladu se SZŘ.
 • Student přinese 3 výtisky DiSP v požadované úpravě na Studijní oddělení pro doktorské studium. Vzory pro desky a titulní strany závěrečných prací se řídí aktuální Směrnicí rektora 5/2018 (Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací a jejich základní jednotná úprava) a skripty Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací.
 • Student přinese 10 ks výtisků "Autoreferátu disertační práce (vzor)". Autoreferát obsahuje:
  • rozsah max. 24 stran
  • podstatné závěry DisP
  • úplné reference DisP
  • odděleně seznam publikačních výsledků autora s uvedením podílu disertanta pokud je více než jeden autor
 • Školitel provede posouzení výsledku kontroly plagiátorství ve STAG.
 • Školitel zpracuje stanovisko školitele k disertační práci ve smyslu doporučení nebo nedoporučení disertační práce k obhajobě, které student doručí společně s formulářem "Žádost o obhajobu disertační práce" na SO. Ve svém stanovisku se také vyjádří k výsledku kontroly plagiátorství.

Zahájení obhajoby disertační práce

 • Po kontrole splnění formálních požadavků zveřejní SO potřebné dokumenty na stránkách FM, informuje předsedu OR o žádosti o zahájení obhajoby DisP a předá mu v potřebném formátu všechna data.
 • SO zkontroluje vložení disertační práce ve STAGu a doplní datum odevzdání.
 • OR projedná předložené podklady a návrhy a v případě souhlasu navrhne (prostřednictvím SO) děkanovi složení komise pro obhajobu DisP a oponenty práce.
 • Pokud děkan se složením souhlasí, SO projedná návrh s navrženými členy a děkan komisi i oponenty jmenuje.
 • Domluvený termín obhajoby je v souladu se SZŘ zveřejněn na stránkách FM.

Posudek oponenta

Oponent se ve svém posudku vyjadřuje zejména k následujícícm bodům.

 • Shrnutí výsledků práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci)
 • Originalita řešení
 • Struktura práce
 • Připomínky k textu
 • Jazyková a grafická úroveň
 • Otázky k obhajobě
 • Závěry v předepsané podobě:
  • Autor ve své disertační práci prokázal / neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru.
  • Práce splňuje / nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.
 • Datum a podpis oponenta (může být i elektronický)
   

Hodnocení doktoranda školitelem

Školitel doktoranda ve svém hodnocení shrne důležitá fakta o studiu doktoranda a zhodnotí jeho průběh a výsledky. V hodnocení se zaměří především na následující body.

 • Téma práce, oblast výzkumu
 • Cíle: otevřené problémy, motivace pro jejich řešení 
 • Hlavní výsledky a podíl doktoranda na jejich vytvoření: klíčové myšlenky, nová řešení, experimentální ověření, aplikace
 • Publikační aktivita a popř. další výstupy výzkumu a vývoje
 • Invence, samostatnost, aktivita, produktivita práce
 • Zapojení do projektů (SGS, GAČR, MŠMT, atp.)
 • Zapojení do výuky a vedení bakalářských či diplomových prací

Obvyklý průběh obhajoby disertační práce

 • Školitel představí studenta, uvede základní fakta týkající se jeho studia a zhodnotí hlavní výsledky práce (viz Hodnocení doktoranda školitelem)
 • Prezentace cca 20-30 minut
 • Seznámení s posudky oponentů, zodpovězení dotazů
 • Diskuse k DisP
 • Neveřejné jednání komise a hlasování
 • Veřejné vyhlášení výsledků
 • Průběh obhajoby je zaznamenán v protokolu, stejně tak výsledek hlasování, protokol je předán děkanátu FM

Formuláře pro obhajobu disertační práce

Formuláře
Vzor titulních stran záverečných prací (vzor dle směrnice rektora č. 5/2018

Aktuální termíny obhajob disertačních prací je možné nalézt na Úřední desce

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav