Přihlásit

Státní doktorská zkouška (SDZ)

Povinností studenta je podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce (SDZ) do tří let od zahájení studia (viz směrnice děkana). Přihlášku k SDZ podá student na studijní oddělení pro doktorské studium (SO) po vykonání všech zkoušek dle Individuálního studijního plánu. Přihlášku předkládá včetně stanoviska školitele na předepsaném formuláři včetně dalších náležitostí dle vzoru zpravidla 30 dní před plánovaným termínem. Státní doktorská zkouška v doktorském studijním programu se řídí příslušnými ustanoveními Zákona 111/98 Sb. a Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Pokyny k přípravě Státní doktorské zkoušky

 • Student vyplní formulář "Přihláška k SDZ“, předloží jej školiteli aby doplnil své stanovisko a poté jej přinese na SO.
 • Současně student předloží "Teze disertační práce" dle příslušného vzoru 8x v tištěné podobě + CV (dle SZŘ čl. 19) a zašle též v elektronické podobě na SO.
 • Přihláška a teze jsou předloženy příslušné OR a zveřejněny na webových stránkách v podkladech pro jednání OR. Finální návrh komise s vyjádřením OR předá SO děkanovi k odsouhlasení.
 • Po zpracování "Přihlášky k SDZ", jmenování komise, stanovení termínu a místa konání zkoušky je student i školitel informován prostřednictvím SO a termín SDZ je zveřejněn na webových stránkách.

Doporučená struktura tezí

 • Úvod
 • Shrnutí a zhodnocení dosavadních poznatků v oblasti tématu disertační práce
 • Doporučený počet stran 24
 • Definice cílů disertační práce na základě analýzy současného stavu
 • Přehled již dosažených vlastních výsledků v oblasti tématu
 • Nastínění představy o dalším směřování disertace
 • Závěr
 • Seznam použité literatury
 • Uvedení vlastních publikací disertanta souvisejících s tématem
 • Strukturovaný profesní životopis (bez uvedení osobních údajů)

Obvyklý průběh SDZ

 • Představení doktoranda školitelem (3 min)
 • Prezentace Tezí práce (20 min)
 • Diskuse komise k prezentovanému tématu (dotazy se zapisují do diskuzních lístků a lístků k ověření znalosti)
 • Zkoušení jmenovanými členy komise z témat, které jsou důležité z pohledu řešení disertační práce (protokol ze zkoušení, včetně konstatování prospěl - neprospěl je archivováno ve složce studenta a shrnuto v protokolu zápisu)
 • Neveřejná diskuse a tajné hlasování. Předseda komise vybere dva skrutátory - členy komise, kteří hlasy posbírají a spočítají. Do protokolu jsou uvedeny počty hlasujících a jednotlivé počty hlasů. Skrutátoři zalepí hlasovací lístky do obálky, kterou zalepí a oba podepíšou přes okraj zalepení.
 • Celkové hodnocení SDZ (prospěl/neprospěl) je zapsáno do protokolu o průběhu SDZ včetně případných doporučení pro další práci studenta na tématu disertace.
 • Po hlasování je student seznámen s výsledkem.
 • Protokol a lístky jsou archivovány ve složce studenta a SO zapíše splnění zkoušky do IS STAG

Formuláře ke Státní doktorské zkoušce

Formuláře
Teze disertační práce (vzor dle směrnice rektora č. 5/2018

Informace o konaných SDZ je možné nalézt na Úřední desce fakulty.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav